Voorwaarden voor het gebruik van de website van Blèzi Cosmetics

Soorten gebruikers

Alle personen die de site openen, erop browsen of op enige andere wijze gebruik maken van de Site, handmatig of via een computertoestel of -programma, worden onder deze Voorwaarden als “Gebruiker” beschouwd.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Blèzi Cosmetics (hierna: “de Site) door bezoekers, klanten en adverteerders. De Gebruiker van deze Site wordt geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd. Blèzi Cosmetics behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op gezette tijden bij te werken. De aangepaste Voorwaarden zullen bekend gemaakt worden via deze Site. We raden Gebruiker aan deze Voorwaarden regelmatig door te nemen voor eventuele updates of wijzigingen.

Indien Gebruiker vragen heeft over deze Gebruikersovereenkomst, kan Gebruiker contact opnemen met Blèzi Cosmetics per e-mail via info@blezi.com alvorens de Site te gebruiken.

Privacy

Aanvaarding van deze Voorwaarden houdt in dat Gebruiker tevens het privacy beleid en het cookie beleid van Blèzi Cosmetics, als vermeld op http://www.blezi.com, heeft gelezen en dat Gebruiker zich daarmee akkoord heeft verklaard.

Gebruik van de Site

Blèzi Cosmetics kan niet garanderen en geen garantie geven dat de bestanden die van de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van besmetting of virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines gericht op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of het onteigenen van systemen, data of persoonlijke informatie. Gebruiker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten te voldoen voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het voorzien van een middel buiten de Site voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.

Gebruiker erkent en aanvaardt dat niet-geautoriseerde derden alle door Gebruiker ge-upload-e of overgedragen gegevens kunnen onderscheppen en gebruiken en dat alle hieraan verbonden risico’s volledig voor uw eigen risico komen.

Integriteit van het systeem

Gebruiker mag geen apparaten, software of routines gebruiken die de werking van de Site zelf kunnen verstoren. Gebruiker mag geen activiteiten ondernemen die een onredelijke belasting opleveren voor de infrastructuur die gebruikt wordt ter ondersteuning van een efficiënte werking van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ongewenste e-mail (bv. “Spam”).

Geen garanties

Blèzi Cosmetics geeft geen garanties, doet geen beweringen of toezeggingen met betrekking tot de Site, de inhoud van de Site, via de Site of op het internet aangeboden goederen of diensten in het algemeen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld op de site, en Blèzi Cosmetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade die, direct of indirect, voortvloeien uit transacties via de Site.

Systeemonderbrekingen

Blèzi Cosmetics voert op regelmatige tijdstippen systeemonderbrekingen uit voor het onderhoud en andere doelen. Onvoorziene systeemonderbrekingen kunnen zich echter ook voordoen. Blèzi Cosmetics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het resulterende niet-beschikbaar zijn van de Site of mogelijk verlies van data of transacties veroorzaakt door voorziene of onvoorziene systeemonderbrekingen of de resulterende vertraging, foutieve levering of niet-levering van gegevens veroorzaakt door dergelijke systeemonderbrekingen, of mogelijke activiteiten door derden of andere onderbrekingen van web host providers of de internetinfrastructuur en het netwerk buiten de Site.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de Site, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo´s, foto´s, software en andere informatie (de “Content”) is eigendom van Blèzi Cosmetics en is door federale en internationale auteurs- en handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten beschermd. Deze rechten worden beschermd in alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen vormen, media en technologieën. Gebruiker mag uitsluitend gedeelten van materiaal afdrukken en downloaden van de verschillende plaatsen van de Site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of uw niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie of voor zover anderszins is toegestaan. Geen gedeelte van de Content mag worden herdrukt, heruitgegeven, gewijzigd of verspreid, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blèzi Cosmetics. Gebruiker mag geen afgeleide werken met betrekking tot de Site reproduceren, de opbouw ervan wijzigen, uit elkaar halen, demonteren, wijzigen, overdragen, verkopen, verspreiden, hiervoor licentie verlenen of aanmaken. Voor bepaalde content is mogelijk licentie verleend door derden. Dergelijke content van derden en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die content zijn eigendom van de respectieve derden. Gebruiker mag geen auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendom of auteursrechtelijk beschermde berichtgeving of legende die de Site of de Content bevat, verwijderen, veranderen of wijzigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze Overeenkomst of toepasselijke licentieovereenkomsten voor de eindgebruiker zijn voorbehouden aan Blèzi Cosmetics.

Beperkte aansprakelijkheid

Blèzi Cosmetics of enige andere bij het aanmaken, produceren of verspreiden van de Site betrokken derde partij is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site of enige andere kwestie die verband houdt met de Site.

Uw verplichtingen aangaande uw account

Gebruiker dient (i) correcte, nauwkeurige, en huidige en volledige informatie over zichzelf of de organisatie te verstrekken als dit op de Site wordt verzocht (de “Registratiegegevens”); en (ii) in het onderhoud en het bijwerken van de Registratiegegevens te voorzien om deze correct, nauwkeurig, geldend en volledig te houden. Indien Gebruiker informatie verstrekt die incorrect, onnauwkeurig, ongeldig of onvolledig is, of indien Blèzi Cosmetics gegronde redenen heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie incorrect, onnauwkeurig, ongeldig of onvolledig is, kan Blèzi Cosmetics een account stopzetten of beëindigen en het voortgezet gebruik van en de toekomstige toegang tot de Site weigeren. Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord en accountnummer, en Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het accountnummer en wachtwoord plaatsvinden. Gebruiker verklaart zich akkoord met het gebruik van zijn/haar wachtwoord voor elektronische registratie en het toekennen van een elektronische handtekening.

Derhalve dient Gebruiker wachtwoorden of identificatiegegevens voor zijn/haar account nooit aan derden te onthullen. Gebruiker stemt ermee in Blèzi Cosmetics onmiddellijk in kennis te stellen van enig niet-geautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord of andere inbreuken op de beveiliging. Blèzi Cosmetics is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor frauduleuze aankopen die aan de hand van het misbruikte wachtwoord werden verricht.

Productprijzen

Ingeval een product tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt weergegeven door drukfouten of een fout in de prijsaanduiding of productgegevens, heeft Blèzi Cosmetics het recht om eventuele geplaatste orders voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren, ongeacht of de orders reeds werden bevestigd en afgeboekt van de gebruiker. Indien het bedrag van uw aankoop reeds van uw bankrekening is afgeboekt en uw order wordt geannuleerd, zal Blèzi Cosmetics het bedrag onmiddellijk crediteren dat in rekening werd gebracht.

Aanbiedingen en/of kortingen zoals deze zijn geadverteerd op de Site zijn enkel geldig gedurende de termijn van de geadverteerde aanbieding en/of korting zoals deze is vermeld op de Site. Producten die niet leverbaar zijn gedurende de geldende termijn van de geadverteerde aanbieding en/of korting zijn uitgesloten van de geadverteerde aanbieding en/of korting.